چوبی کلاب


تصویر پایه گرد آهنی مفصلی ایران البرز قطر 100 رزوه 12 میلی‌متر

پایه گرد آهنی مفصلی ایران البرز قطر 100 رزوه 12 میلی‌متر

ساخت ایران مناسب ماشین آلات و دستگاه‌های صنعتی
شناسه کالا 10001IRA

تصویر پایه گرد آهنی مفصلی ایران البرز قطر 100 رزوه 13 میلی‌متر

پایه گرد آهنی مفصلی ایران البرز قطر 100 رزوه 13 میلی‌متر

ساخت ایران مناسب ماشین آلات و دستگاه‌های صنعتی
شناسه کالا 10004IRA
38,500 تومان

ارسال چوبینر

خرید بیشتر، قیمت کمتر!
مقدار 5+ 10+
قیمت 35,420 تومان 33,880 تومان
موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر پایه گرد آهنی مفصلی ایران البرز قطر 100 رزوه 14 میلی‌متر

پایه گرد آهنی مفصلی ایران البرز قطر 100 رزوه 14 میلی‌متر

ساخت ایران مناسب ماشین آلات و دستگاه‌های صنعتی
شناسه کالا 10005IRA
38,600 تومان

ارسال چوبینر

خرید بیشتر، قیمت کمتر!
مقدار 5+ 10+
قیمت 35,512 تومان 33,968 تومان
موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر پایه گرد آهنی مفصلی ایران البرز قطر 100 رزوه 15 میلی‌متر

پایه گرد آهنی مفصلی ایران البرز قطر 100 رزوه 15 میلی‌متر

ساخت ایران مناسب ماشین آلات و دستگاه‌های صنعتی
شناسه کالا 10007IRA
51,800 تومان

ارسال چوبینر

خرید بیشتر، قیمت کمتر!
مقدار 5+ 10+
قیمت 47,656 تومان 45,584 تومان
موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر پایه گرد آهنی مفصلی ایران البرز قطر 100 رزوه 16 میلی‌متر

پایه گرد آهنی مفصلی ایران البرز قطر 100 رزوه 16 میلی‌متر

ساخت ایران مناسب ماشین آلات و دستگاه‌های صنعتی
شناسه کالا 10006IRA
48,800 تومان

ارسال چوبینر

خرید بیشتر، قیمت کمتر!
مقدار 5+ 10+
قیمت 44,896 تومان 42,944 تومان
موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر پایه گرد آهنی مفصلی ایران البرز قطر 100 رزوه 20 میلی‌متر

پایه گرد آهنی مفصلی ایران البرز قطر 100 رزوه 20 میلی‌متر

ساخت ایران مناسب ماشین آلات و دستگاه‌های صنعتی
شناسه کالا 10008IRA
62,000 تومان

ارسال چوبینر

خرید بیشتر، قیمت کمتر!
مقدار 5+ 10+
قیمت 57,040 تومان 54,560 تومان
موجود
کالا: آماده ارسال