بلک فرایدی

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا قطر 8 طول 100 میلی‌متر بسته 22 عددی

تولید شده از چوب راش اعلا
شناسه کالا 1430AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 72,200 تومان 68,400 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا قطر 8 طول 150 میلی‌متر بسته 18 عددی

تولید شده از چوب راش اعلا
شناسه کالا 1431AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 85,500 تومان 81,000 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا قطر 8 طول 200 میلی‌متر بسته 18 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 1432AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 112,100 تومان 106,200 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا قطر 8 طول 250 میلی‌متر بسته 10 عددی

تولید شده از چوب راش اعلا
شناسه کالا 1433AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 77,900 تومان 73,800 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا قطر 8 طول 300 میلی‌متر بسته 10 عددی

تولید شده از چوب راش اعلا
شناسه کالا 1434AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 93,100 تومان 88,200 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا قطر 8 طول 400 میلی‌متر بسته 10 عددی

تولید شده از چوب راش اعلا
شناسه کالا 2880AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 123,500 تومان 117,000 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا قطر 8 طول 500 میلی‌متر بسته 8 عددی

تولید شده از چوب راش اعلا
شناسه کالا 2881AAK

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا قطر 8 طول 600 میلی‌متر بسته 8 عددی

شناسه کالا 2882AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 147,250 تومان 139,500 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا قطر 8 طول 700 میلی‌متر بسته 6 عددی

شناسه کالا 2883AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 128,250 تومان 121,500 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا قطر 8 طول 800 میلی‌متر بسته 6 عددی

تولید شده از چوب راش اعلا
شناسه کالا 2884AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 147,250 تومان 139,500 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا قطر 8 طول 900 میلی‌متر بسته 6 عددی

تولید شده از چوب راش اعلا
شناسه کالا 3226AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 165,300 تومان 156,600 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده