خرید قسطی

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا قطر 12 میلی‌متر طول 10 سانتی‌متر بسته 7 عددی

تولید شده از چوب راش اعلا
شناسه کالا 4400AAK

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا قطر 12 میلی‌متر طول 15 سانتی‌متر بسته 7 عددی

تولید شده از چوب راش اعلا
شناسه کالا 565AAK
کد فنی 565AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 151,050 تومان 143,100 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا قطر 12 میلی‌متر طول 20 سانتی‌متر بسته 7 عددی

تولید شده از چوب راش اعلا
شناسه کالا 568AAK
کد فنی 568AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 195,700 تومان 185,400 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا قطر 12 میلی‌متر طول 25 سانتی‌متر بسته 7 عددی

تولید شده از چوب راش اعلا
شناسه کالا 4429AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 241,300 تومان 228,600 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا قطر 12 میلی‌متر طول 30 سانتی‌متر بسته 7 عددی

تولید شده از چوب راش اعلا
شناسه کالا 569AAK
کد فنی 569AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 283,100 تومان 268,200 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا قطر 12 میلی‌متر طول 40 سانتی‌متر بسته 7 عددی

تولید شده از چوب راش اعلا
شناسه کالا 4438AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 371,925 تومان 352,350 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا قطر 12 میلی‌متر طول 50 سانتی‌متر بسته 4 عددی

تولید شده از چوب راش اعلا
شناسه کالا 570AAK
کد فنی 570AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 267,425 تومان 253,350 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا قطر 12 میلی‌متر طول 60 سانتی‌متر بسته 4 عددی

تولید شده از چوب راش اعلا
شناسه کالا 571AAK
کد فنی 571AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 319,200 تومان 302,400 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا قطر 12 میلی‌متر طول 70 سانتی‌متر بسته 4 عددی

تولید شده از چوب راش اعلا
شناسه کالا 4442AAK

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا قطر 12 میلی‌متر طول 80 سانتی‌متر بسته 4 عددی

تولید شده از چوب راش اعلا
شناسه کالا 572AAK
کد فنی 572AAK

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا

دوبل شاخه ای بدون شیار راش اعلا قطر 12 میلی‌متر طول 90 سانتی‌متر بسته 4 عددی

تولید شده از چوب راش اعلا
شناسه کالا 573AAK
کد فنی 573AAK