فروش اقساطی

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 7 طول 100 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 میلی‌متر طول 10سانتی‌متر بسته 36 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 4973AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 62,700 تومان 59,400 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 150میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 میلی‌متر طول 15سانتی‌متر بسته 36 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 4975AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 90,250 تومان 85,500 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 200 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 میلی‌متر طول 20 سانتی‌متر بسته 26 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 4978AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 85,500 تومان 81,000 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 250 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 میلی‌متر طول 25 سانتی‌متر بسته 26 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 4979AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 105,450 تومان 99,900 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 300 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 میلی‌متر طول 30 سانتی‌متر بسته 26 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 4980AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 127,300 تومان 120,600 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 400 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 میلی‌متر طول 40 سانتی‌متر بسته 14 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 4983AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 91,200 تومان 86,400 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 500 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 میلی‌متر طول 50 سانتی‌متر بسته 14 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 4986AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 113,050 تومان 107,100 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 600 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 میلی‌متر طول 60 سانتی‌متر بسته 14 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 4987AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 134,900 تومان 127,800 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 700 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 میلی‌متر طول 70 سانتی‌متر بسته 11 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 5005AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 123,500 تومان 117,000 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

تصویر دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 میلی‌متر طول 80 سانتی‌متر بسته 11 عددی

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 میلی‌متر طول 80 سانتی‌متر بسته 11 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 5003AAK

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 800 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 میلی‌متر طول 90 سانتی‌متر بسته 9 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 5130AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 130,150 تومان 123,300 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده