تخفیف هفتگی

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 7 طول 100 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 7 طول 100 میلی‌متر بسته 30 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 5135AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 111,625 تومان 105,750 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 7 طول 125 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 7 طول 125 میلی‌متر بسته 30 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 5131AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 133,950 تومان 126,900 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 7 طول 150 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 7 طول 150 میلی‌متر بسته 30 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 5138AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 157,225 تومان 148,950 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 200 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 7 طول 200 میلی‌متر بسته 24 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 5139AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 165,775 تومان 157,050 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 250 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 7 طول 250 میلی‌متر بسته 24 عدد

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 3382AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 203,300 تومان 192,600 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 300 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 7 طول 300 میلی‌متر بسته 12 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 5680AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 126,825 تومان 120,150 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 400 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 7 طول 400 میلی‌متر بسته 12 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 5681AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 164,350 تومان 155,700 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 500 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 7 طول 500 میلی‌متر بسته 9 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 5658AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 153,900 تومان 145,800 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 600 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 7 طول 600 میلی‌متر بسته 9 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 5682AAK

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 700 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 7 طول 700 میلی‌متر بسته 7 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 5683AAK

تصویر دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 7 طول 800 میلی‌متر بسته 7 عددی

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 7 طول 800 میلی‌متر بسته 7 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 5841AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 190,000 تومان 180,000 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 800 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 7 طول 900 میلی‌متر بسته 7 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 5842AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 212,325 تومان 201,150 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده