تخفیف هفتگی

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 7 طول 100 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 8 طول 100 میلی‌متر بسته 22 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 4828AAK

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 150میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 8 طول 150 میلی‌متر بسته 18 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 4829AAK

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 200 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 8 طول 200 میلی‌متر بسته 18 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 4830AAK

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 250 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 8 طول 250 میلی‌متر بسته 10 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 4832AAK

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 300 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 8 طول 300 میلی‌متر بسته 10 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 4838AAK

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 400 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 8 طول 400 میلی‌متر بسته 10 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 4844AAK

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 500 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 8 طول 500 میلی‌متر بسته 8 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 4842AAK

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 600 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 8 طول 600 میلی‌متر بسته 8 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 4845AAK

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 700 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 8 طول 700 میلی‌متر بسته 6 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 4797AAK

تصویر دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 8 طول 800 میلی‌متر بسته 6 عددی

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 8 طول 800 میلی‌متر بسته 6 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 4799AAK

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 800 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 8 طول 900 میلی‌متر بسته 6 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 4800AAK