تسلیت عاشورا

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 7 طول 100 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 9 طول 100 میلی‌متر بسته 18 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 7292AAK

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 150میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 9 طول 150 میلی‌متر بسته 16 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 650AAK
کد فنی 650AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 147,725 تومان 139,950 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 200 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 9 طول 200 میلی‌متر بسته 16 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 7291AAK

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 250 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 9 طول 250 میلی‌متر بسته 9 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 7290AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 135,850 تومان 128,700 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 300 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 9 طول 300 میلی‌متر بسته 9 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 666AAK
کد فنی 666AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 161,500 تومان 153,000 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 400 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 9 طول 400 میلی‌متر بسته 9 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 668AAK
کد فنی 668AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 213,750 تومان 202,500 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 500 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 9 طول 500 میلی‌متر بسته 6 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 576AAK
کد فنی 576AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 178,125 تومان 168,750 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 600 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 9 طول 600 میلی‌متر بسته 6 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 586AAK
کد فنی 586AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 212,325 تومان 201,150 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 700 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 9 طول 700 میلی‌متر بسته 6 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 434AAK
کد فنی 434AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 246,050 تومان 233,100 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

تصویر دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 9 طول 800 میلی‌متر بسته 6 عددی

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 9 طول 800 میلی‌متر بسته 6 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 433AAK
کد فنی 433AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 278,350 تومان 263,700 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 800 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 9 طول 900 میلی‌متر بسته 6 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 2909AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 307,325 تومان 291,150 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده