قسطی بخر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 7 طول 100 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 9 طول 100 میلی‌متر بسته 18 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 7292AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 51,300 تومان 48,600 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 150میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 9 طول 150 میلی‌متر بسته 16 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 650AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 57,950 تومان 54,900 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 200 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 9 طول 200 میلی‌متر بسته 16 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 7291AAK

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 250 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 9 طول 250 میلی‌متر بسته 9 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 7290AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 53,200 تومان 50,400 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 300 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 9 طول 300 میلی‌متر بسته 9 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 666AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 63,650 تومان 60,300 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 400 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 9 طول 400 میلی‌متر بسته 9 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 668AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 83,600 تومان 79,200 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 500 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 9 طول 500 میلی‌متر بسته 6 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 576AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 68,400 تومان 64,800 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 600 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 9 طول 600 میلی‌متر بسته 6 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 586AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 82,650 تومان 78,300 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 700 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 9 طول 700 میلی‌متر بسته 6 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 434AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 95,950 تومان 90,900 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

تصویر دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 9 طول 800 میلی‌متر بسته 6 عددی

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 9 طول 800 میلی‌متر بسته 6 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 433AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 109,250 تومان 103,500 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 6 طول 800 میلی‌متر

دوبل شاخه ای بدون شیار صنوبر اعلا قطر 9 طول 900 میلی‌متر بسته 6 عددی

تولید شده از چوب صنوبر اعلا
شناسه کالا 2909AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 122,550 تومان 116,100 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده