عید مبارک


سنباده فلاپ دیسک مینی مستر فلاپ گرید 40

سنباده فلاپ دیسک مینی مستر فلاپ گرید 40

قابل نصب بر روی دستگاه مینی فرز
شناسه کالا 8947BAT

سنباده فلاپ دیسک مینی مستر فلاپ گرید 60

سنباده فلاپ دیسک مینی مستر فلاپ گرید 60

قابل نصب بر روی دستگاه مینی فرز
شناسه کالا 8948BAT

سنباده فلاپ دیسک مینی مستر فلاپ گرید 40

سنباده فلاپ دیسک مینی مستر فلاپ گرید 80

قابل نصب بر روی دستگاه مینی فرز
شناسه کالا 8949BAT

تصویر سنباده فلاپ دیسک مینی MR.FLAP گرید 120

سنباده فلاپ دیسک مینی MR.FLAP گرید 120

ساخت چین قابل نصب بر روی دستگاه مینی فرز
شناسه کالا 7458BAT
کد فنی 7458BAT