شیلنگ باد فنری 5 متری کراسمن

شیلنگ فنری کراسمن طول 5 متر

ساخت چین مناسب انتقال هوای تحت فشار
شناسه کالا 9242ABD
127,800 تومان

ارسال چوبینر

موجود
کالا: آماده ارسال

شیلنگ باد فنری 5 متری کراسمن

شیلنگ فنری کراسمن طول 10 متر

ساخت چین مناسب انتقال هوای تحت فشار
شناسه کالا 9243ABD
212,500 تومان

ارسال چوبینر

موجود
کالا: آماده ارسال

شیلنگ باد فنری 5 متری کراسمن

شیلنگ فنری کراسمن طول 15 متر

ساخت چین مناسب انتقال هوای تحت فشار
شناسه کالا 9244ABD