تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 3 سانتی‌متر معادل 1.2 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 3 سانتی‌متر معادل 1.2 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9290TSH
368,000 تومان

ارسال رایگان

موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 4 سانتی‌متر معادل 1.6 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 4 سانتی‌متر معادل 1.6 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9291TSH
388,000 تومان

ارسال رایگان

موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 5 سانتی‌متر معادل 2 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 5 سانتی‌متر معادل 2 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9292TSH
428,000 تومان

ارسال رایگان

موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 6 سانتی‌متر معادل 2.4 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 6 سانتی‌متر معادل 2.4 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9293TSH
448,000 تومان

ارسال رایگان

موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 7 سانتی‌متر معادل 2.8 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 7 سانتی‌متر معادل 2.8 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9294TSH
458,000 تومان

ارسال رایگان

موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 8 سانتی‌متر معادل 3.2 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 8 سانتی‌متر معادل 3.2 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9295TSH

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 9 سانتی‌متر معادل 3.6 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 9 سانتی‌متر معادل 3.6 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9296TSH
498,000 تومان

ارسال رایگان

موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 10 سانتی‌متر معادل 4 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 10 سانتی‌متر معادل 4 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9297TSH
538,000 تومان

ارسال رایگان

موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 11 سانتی‌متر معادل 4.4 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 11 سانتی‌متر معادل 4.4 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9298TSH

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 12 سانتی‌متر معادل 4.8 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 12 سانتی‌متر معادل 4.8 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9299TSH
588,000 تومان

ارسال رایگان

موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 13 سانتی‌متر معادل 5.2 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 13 سانتی‌متر معادل 5.2 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9300TSH
598,000 تومان

ارسال رایگان

موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 14 سانتی‌متر معادل 5.6 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 14 سانتی‌متر معادل 5.6 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9301TSH
608,000 تومان

ارسال رایگان

موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 15 سانتی‌متر معادل 6 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 15 سانتی‌متر معادل 6 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9302TSH

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 16 سانتی‌متر معادل 6.4 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 16 سانتی‌متر معادل 6.4 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9303TSH
658,000 تومان

ارسال رایگان

موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 17 سانتی‌متر معادل 6.8 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 17 سانتی‌متر معادل 6.8 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9304TSH
668,000 تومان

ارسال رایگان

موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 18 سانتی‌متر معادل 7.2 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 18 سانتی‌متر معادل 7.2 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9305TSH
678,000 تومان

ارسال رایگان

موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 20 سانتی‌متر معادل 8 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 20 سانتی‌متر معادل 8 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9306TSH

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 23 سانتی‌متر معادل 9.2 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 23 سانتی‌متر معادل 9.2 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9307TSH
748,000 تومان

ارسال رایگان

موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 25 سانتی‌متر معادل 10 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 25 سانتی‌متر معادل 10 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9308TSH
788,000 تومان

ارسال رایگان

موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 30 سانتی‌متر معادل 12 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 30 سانتی‌متر معادل 12 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9309TSH

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 35 سانتی‌متر معادل 14 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 35 سانتی‌متر معادل 14 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9310TSH

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 40 سانتی‌متر معادل 16 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 40 سانتی‌متر معادل 16 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9311TSH

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 45 سانتی‌متر معادل 18 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 45 سانتی‌متر معادل 18 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9312TSH

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 50 سانتی‌متر معادل 20 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 50 سانتی‌متر معادل 20 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9313TSH

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 60 سانتی‌متر معادل 24 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 60 سانتی‌متر معادل 24 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9314TSH

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 70 سانتی‌متر معادل 28 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 70 سانتی‌متر معادل 28 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9315TSH

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 80 سانتی‌متر معادل 32 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 80 سانتی‌متر معادل 32 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9316TSH

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 90 سانتی‌متر معادل 36 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 90 سانتی‌متر معادل 36 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9317TSH

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


تصویر لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 100 سانتی‌متر معادل 40 اینچ

لوله خرطومی PVC مکنده شاخه 6 متری قطر 100 سانتی‌متر معادل 40 اینچ

با گستره دمای کاری 40- تا 90+ درجه سانتی گراد
شناسه کالا 9318TSH

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید