چوبی کلاب

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 7 طول 30 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 6 طول 30 میلی‌متر بسته 100 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 4956AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 48,450 تومان 45,900 تومان
موجود
کالا: ارسال از 17 فروردین

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 6 طول 35 میلی‌متر بسته 100 عددی

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 6 طول 35 میلی‌متر بسته 100 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 4957AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 50,350 تومان 47,700 تومان
موجود
کالا: ارسال از 17 فروردین

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 9 طول 40 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 6 طول 40 میلی‌متر بسته 100 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 4958AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 53,200 تومان 50,400 تومان
موجود
کالا: ارسال از 17 فروردین

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 6 طول 45 میلی‌متر بسته 100 عددی

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 6 طول 45 میلی‌متر بسته 100 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 4961AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 56,050 تومان 53,100 تومان
موجود
کالا: ارسال از 17 فروردین

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 9 طول 50 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 6 طول 50 میلی‌متر بسته 100 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 4962AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 59,850 تومان 56,700 تومان
موجود
کالا: ارسال از 17 فروردین

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 9 طول 60 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 6 طول 60 میلی‌متر بسته 100 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 3380AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 67,450 تومان 63,900 تومان
موجود
کالا: ارسال از 17 فروردین