تصویر گیره چهار طرفه گانیمد طول میله 60 سانتی‌متر

گیره چهار طرفه گانیمد طول میله 60 سانتی‌متر

قابلیت نگه داشتن صفحه تا ضخامت 15 و طول 60 سانتی‌متر
شناسه کالا 7627GHT

تصویر گیره چهار طرفه گانیمد طول میله 90 سانتی‌متر

گیره چهار طرفه گانیمد طول میله 90 سانتی‌متر

قابلیت نگه داشتن صفحه تا ضخامت 15 و طول 90 سانتی‌متر
شناسه کالا 7628GHT

تصویر گیره چهار طرفه گانیمد طول میله 120 سانتی‌متر

گیره چهار طرفه گانیمد طول میله 120 سانتی‌متر

قابلیت نگه داشتن صفحه تا ضخامت 15 و طول 120 سانتی‌متر
شناسه کالا 7629GHT