چوبی کلاب

تیغ رنده و گندگی ASSAB طول 30 و عرض 3 سانتی‌متر

تیغ رنده و گندگی ASSAB طول 30 و عرض 3 سانتی‌متر

ساخت سوئد ضخامت 3 میلی‌متر
شناسه کالا 350SSD

تیغ رنده و گندگی ASSAB طول 35 و عرض 3 سانتی‌متر

تیغ رنده و گندگی ASSAB طول 35 و عرض 3 سانتی‌متر

ساخت سوئد ضخامت 3 میلی‌متر
شناسه کالا 349SSD

تیغ رنده و گندگی ASSAB طول 40 و عرض 3 سانتی‌متر

تیغ رنده و گندگی ASSAB طول 40 و عرض 3 سانتی‌متر

ساخت سوئد ضخامت 3 میلی‌متر
شناسه کالا 145SSD

تیغ رنده و گندگی ASSAB طول 50 و عرض 3 سانتی‌متر

تیغ رنده و گندگی ASSAB طول 50 و عرض 3 سانتی‌متر

ساخت سوئد ضخامت 3 میلی‌متر
شناسه کالا 387SSD

تیغ رنده و گندگی ASSAB طول 60 و عرض 3 سانتی‌متر

تیغ رنده و گندگی ASSAB طول 60 و عرض 3 سانتی‌متر

ساخت سوئد ضخامت 3 میلی‌متر
شناسه کالا 397SSD